Missie, visie en doelstellingen

VISIE

Geen samenleving, zonder gerechtigheid
Om de samenleving en de mensen van nut te zijn, moet het gerechtssysteem zich aanpassen aan de lokale en de sociale, economische en culturele noden. Verder moet het dialoog toelaten en het behoud van het sociaal weefsel. Het recht zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen. De normen en positieve praktijken garanderen de vrijheid en gelijkheid van iedereen voor de wet. We moeten vechten tegen de straffeloosheid van de ergste misdaden en bovenal de beginselen van de rechtstaat respecteren.

« Gerechtigheid promoten als menselijke waarde »
 • RCN Justice & Démocratie wil bijdragen aan het garanderen van het respect voor de grondrechten van elke mens door meer bepaald het recht op gerechtigheid te verdedigen en de bescherming van de rechten toegekend door internationale verdragen.
  Zij houdt rekening met de verschillende vormen van rechtspreken in hun culturele, sociale en politieke context en zoekt de coherentie ervan met de grondrechten.
  De vereniging is actief op nationaal en internationaal vlak en plant haar activiteiten alleen of in samenwerking vorm te geven, met een totale politieke onafhankelijkheid ten opzichte van de nationale en internationale autoriteiten.
 • RCN Justice & Démocratie ondersteunt post-conflict-samenlevingen in de overgang naar :
  o Een rechtstaat waar elke burger de bescherming van zijn grondrechten geniet;
  o Een staat waar de rechterlijke macht onafhankelijk is;
  o Een staat waar het woord steeds vrijer kan circuleren in de publieke ruimte;
  o Een staat waar de de samenleving steeds democratischer wordt op vlak van haar instellingen en in haar verenigingen;
  o Een staat waar de burgers en de overheid samen zoeken naar vormen van recht en democratie die aangepast zijn aan hun eigen cultuur
 • RCN Justice & Démocratie streeft meer specifiek de volgende doelen na:
  o Capaciteitsversterking en een versterking van het verantwoordelijkheidsgevoel van rechterlijke ambtenaren;
  o Uitbreiding van de juridische basiskennis van sleutelfiguren uit het middenveld en van de administratie en de traditionele gezagsdragers;
  o Sensibilisering van de bevolking zodat ze beter haar rechten en plichten kent;
  o Uitwisseling tussen rechterlijke ambtenaren, « sleutelfiguren » uit het middenveld, de administratie, de traditionele gezagsdragers en de bevolking opdat ze zouden samenwerken en elkaars verwachtigen zouden kennen om hun werking te verbeteren op vlak van justitie;
  o Bijdrage aan de reflectie en organisatie van uitwisselingen over de uitdagingen van de justitiehervorming

MISSIE

RCN Justice & Démocratie draagt bij aan een rechtssysteem ten dienste van de samenleving en de mensen, dat de rechten van de meest kwetsbaren vrijwaart, in transitie- of ontwikkelingslanden.

DOELSTELLINGEN

o Verbeteren van de aanbodzijde van justitie : ondersteunen van de (her)opbouw van onafhankelijke, onpartijdige en efficiënte rechtsstelsels door aan capaciteitsversterking van magistraten en andere ambtenaren te doen en door interactie en uitwisseling tussen de verschillende structuren van het gerechtelijk apparaat, de controlemechanismen en de traditionele instellingen aan te moedigen.
o De vraagzijde van justitie versterken: capaciteitsversterking van burgers en middenveldorganisaties opdat ze hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden zouden kennen, verdedigen en opeisen.
o Bijdragen aan de versterking van het recht en de kwaliteit van het gerechtelijk beleid: ondersteunen van het verzamelen en analyseren van objectieve informatie over het functioneren van het rechtssysteem en de manier waarop het gepercipieerd wordt. Verder ook bij de bevoegde nationale overheden en internationale actoren een verbetering van het normatief kader en het beleid van justitie bepleiten.


Leave a Reply